frontimage3.jpg

NOW-regeling (waarschijnlijk) vanaf 6 april open voor bedrijven. 

Let op! voor zorgaanbieders mogelijk andere voorziening van toepassing

Geachte relatie,

Dinsdag 31 maart jl. heeft de minister van sociale zaken en werkgelegenheid de langverwachte toelichting gegeven op de NOW regeling (Noodfonds Overbrugging Werkbehoud). De uitvoering van deze regeling ligt in handen van het UWV. 

Alhoewel nog niet alles duidelijk is, willen wij u toch informeren over hetgeen nu wel bekend is. Veel werkgevers zullen een beroep willen doen op de NOW nu zij de omzet zien afnemen terwijl de loonkosten doorlopen. 

De NOW geldt echter mogelijk niet voor alle werkgevers. Zo lijken zorgaanbieders zich voor loonkostensubsidies misschien wel te moeten richten tot de inkopers van de zorg en zou het UWV voor hen niet het aangewezen loket zijn. Een andere optie is dat er een keuzemogelijkheid komt. Of de NOW of een regeling via de verzekeraar.

Bent u een zorgaanbieder? 

Zorgaanbieders kunnen mogelijk aanspraak maken op andere regelingen via de Zorgverzekeraars en de Gemeentes. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat, zullen wij u hierover berichten. Houdt ook de berichtgeving van uw beroepsorganisatie in de gaten!

Datum opening Loket UWV

Het loket bij het UWV waar de aanvragen kunnen worden ingediend is nog niet opengesteld. Het streven is maandag 6 april 2020. Deze datum is echter wel onder voorbehoud genoemd. Vrijdag 3 april 2020 zal het UWV vaststellen of deze datum inderdaad haalbaar is. Evengoed zijn de contouren van de NOW wel duidelijker geworden. Hieronder een opsomming van zaken die van belang zijn bij het voorbereiden van de aanvraag.

De regeling

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen. Dit maximale percentage van 90% geldt bij een omzetverlies van 100%. Is de omzetdaling minder dan 100%, dan wordt de tegemoetkoming naar rato berekend. Voorbeeld: een omzetverlies 50 % zou dan een tegemoetkoming van 45% van de loonsom betekenen.  Voorwaarde is dat bedrijven hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. 

Bepaling omzetverlies

Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de  (verwachte) omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start. Voor een concern wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.

Loonsom

Voor de loonsom gebruikt UWV automatisch de gegevens uit de loonaangifte januari 2020 van de Belastingdienst. De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari 2020 zoals bekend bij de Belastingdienst. Als de loonsom over de maanden maart, april en mei lager is dan die van de maand januari wordt de hoogte van de subsidie verlaagd. Een hoger loonsom geeft geen correctie. 

UWV neemt als grondslag voor de bepaling van de tegemoetkoming het zogenaamde sociale verzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30% bovenop voor werkgeverslasten, zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van € 9.538 per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. De regeling voorziet niet in een tegemoetkoming voor DGA’s. Zij worden doorverwezen naar de eigen gemeente.

Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. U wordt gevraagd waar mogelijk het salaris van werknemers met een flexibel contract, zoals o.a. oproep/0-urencontract door te betalen.

Aanvragen

De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers moeten bij de aanvraag de verwachte omzetdaling opgeven. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.

Als u een beroep wilt gaan doen op de regeling dan is E-herkenning niet vereist als u de procedure bij het UWV gaat starten. Ondernemers die al een beroep hebben gedaan op de wtv-regeling krijgen bericht wat ze alsnog aan moeten leveren om in aanmerking te komen voor de NOW. 

De volgende gegevens hebt u nodig:

  • de verwachte omzetdaling, uitgedrukt in hele procenten, afrondend naar boven;
  • in welke aaneengesloten periode van drie kalendermaanden binnen de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 de werkgever een omzetdaling verwacht;
  • het loonheffingennummer;
  • het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt 

(het is belangrijk dat u het juiste bankrekeningnummer opgeeft, namelijk het nummer wat bij de Belastingdienst bekend is. Een onjuist bankrekeningnummer betekent een afwijzing van de aanvraag!)

Vaststelling subsidie

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

Het kabinet zal monitoren wat de precieze werking van de maatregel is en – indien nodig en mits uitvoerbaar – aanpassingen doorvoeren.

Bron: Min SZW 31-3-2020

Op grond van de hierboven gegeven informatie kunt u vast de overweging maken of u in alle redelijkheid aanspraak kan maken op de NOW. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (SZW) meldde nadrukkelijk nog het volgende in uw overweging mee te nemen.

Maak alleen gebruik van de regeling als het echt nodig is.
De regeling is gericht op het voorkomen van ontslag. Van de werkgever wordt een inspanning verwacht de loonsom zoveel mogelijk op peil te houden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er in de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen geen ontslag wegens economische reden wordt aangevraagd. 

In de regeling zijn controles op fraude ingebouwd, oneigenlijk gedane betalingen zullen worden teruggevorderd én beboet. 

Wat als de NOW-regeling niet genoeg is?

Als de gevolgen van de coronacrisis zo groot zijn dat de tegemoetkoming onvoldoende is en de continuïteit van uw onderneming / praktijk in gevaar komt, verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen, omdat dan mogelijk een ander traject moet worden ingezet.

Zelf aanvragen

Indien u de aanvraag zelf heeft geregeld, ontvangen wij graag hier een bevestiging van  Deze kan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. worden gemaild. 

Mocht u op problemen stuiten bij de aanvraag bij het UWV, mochten wij behulpzaam kunnen zijn in het vaststellen van de uren die u een werknemer met een 0-urencontract kunt doorbetalen, of andere vragen hebben, dan kunt u uiteraard bij ons terecht. 

Voor vragen over het bepalen van het omzetverlies kunt u bij uw accountant terecht.

De Zorgaccountants / ZA P&O Services

w accountant terecht.

De Zorgaccountants / ZA P&O Services