frontimage2.jpg

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon, respectievelijk hun rechtsopvolgers, die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. Opdrachtgever kan tevens lastgever zijn. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van Opdrachtgever is daarmee tevens bedoeld een eventuele lastgever.

Opdrachtnemer:
De ZorgAccountants, zijnde Avivos CV, Avivos BV, DixFortuin & De Jong Accountants en Belastingadviseurs BV, Heijselaar Advies BV. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer. De toepasselijkheid van artikelen 7:404, 407 lid 2 en 409 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van Opdrachtnemer is daarmee in voorkomende gevallen tevens bedoeld lasthebber.

Persoonsgegevens:
Alle op natuurlijke personen herleidbare gegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Bescheiden:
Alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

Werkzaamheden:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht, een en ander in de ruimste zin.

Knowhow:
Vertrouwelijke kennis ter zake van diverse bedrijfsgegevens, een en ander in de ruimste zin en met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekeningen, ontwerpen, schetsen, modellen, procedures, richtlijnen, methodieken, algoritmes en software, waarin deze kennis is of zal worden belichaamd.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen die door Opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijziging van deze voorwaarden dient door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

2.2 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overig en zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever of van derden zijn uitgesloten.

2.5 Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de bestuurders en werknemers van Opdrachtnemer en/of op de eventueel door Opdrachtnemer ingeschakelde derden c.q. hulppersonen.

3. Aanvang en duur van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende offerte of opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen of met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

3.2 Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4. Gegevens en Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Extra kosten, ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Opdrachtgever.

4.2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in lid 4.1 lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4.3 Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd, behoudens het bepaalde onder 14.

4.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden en vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie.

5 Uitvoering van de opdracht

5.1 Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke gedrags- en beroepsregels. Hij zal daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem wordt verwacht . Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

5.2 Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van Opdrachtgever, die niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Opdrachtnemer en/of de aan haar gelieerde (rechts-)personen het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden krachtens incidentele opdracht zijdens Opdrachtgever zijn verricht, onverminderd het recht van Opdrachtnemer met andere middelen dit bewijs te leveren.

5.3 De uitvoering van de opdracht is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Opdrachtnemer daarover aan Opdrachtgever rapporteren, tenzij geldende wet- en regelgeving zich daartegen verzet. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de door de beroepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen.

5.4 Opdrachtnemer kan bij de uitvoering van zijn opdracht slechts andere, niet tot zijn eigen onderneming behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan in overleg met de opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door zodanige deskundigen ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden. Opdrachtnemer is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met Opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden namens Opdrachtgever te aanvaarden. Opdrachtgever zal zorgdragen voor de betaling, binnen de daarvoor vermelde termijn, van de declaraties van deskundigen die conform dit artikel worden ingeroepen.

5.5 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

6. Geheimhouding en exclusiviteit

6.1 Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens en stukken die betrekking hebben op de opdracht en die redelijkerwijze als geheim zijn te beschouwen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers, indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen. Deze verplichting geldt niet voor zover op Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

6.2 Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

6.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

6.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot de individuele opdrachtgever, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

7. Intellectuele vermogensrechten en knowhow

7.1 Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van Opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte knowhow, zijnde o.a. computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc, worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Opdrachtnemer, één en ander ongeacht het aandeel van Opdrachtgever zelf of ingeschakelde derden in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma's, ontwerpen, werkwijzen etc.

7.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de rechten van intellectuele aard of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, onverminderd het bepaalde in Artikel 6.3.

8. Overmacht

Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge overmacht, zoals maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment, dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen zonder dat Opdrachtnemer in verzuim komt en zonder dat hij tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.

9. Honorarium

9.1 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

9.2 Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

9.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

9.4 Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

9.5 Begrotingen van het honorarium ter zake van werkzaamheden van Opdrachtnemer dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend en niet bindend.

10. Betaling

10.1 Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien(14) dagen na de factuurdatum, in Euro’s, ten kantore van Opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening.

10.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde (fatale) termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd is van 1% per maand en/of de dan geldende wettelijke rente tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever in verzuim is, worden alle vorderingen van Opdrachtnemer ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar.

10.3 Kosten ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 500,=.

10.4 Voor het geval Opdrachtnemer zijn vordering in een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten, onverminderd de aanspraken van Opdrachtnemer ter zake van buitengerechtelijke kosten, volledig te vergoeden. Hieronder zijn begrepen alle kosten voor zover deze een eventuele proceskostenveroordeling van Opdrachtgever op grond van artikel 237 e.v.Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.

10.5 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur

10.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, ieder hoofdelijk jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, rente en kosten.

10.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om - ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft - van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten

11. Klachten; reclame

11.1 Een reclame of klacht met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

11.2 Een reclame of klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

12. Aansprakelijkheid

12.1 In de gevallen waarin de werkzaamheden van Opdrachtnemer bestaan uit het aanvragen van een subsidie is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot drie (3) maal het honorarium voor de desbetreffende werkzaamheden.

12.2 Opdrachtnemer is voor het overige, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een of meer fouten van Opdrachtnemer, voor zover deze verband houden met de opdracht en voor zover de aansprakelijkheid en die schade worden gedekt door Opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een en ander te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico.

12.3 Op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer een kopie van de polis(voorwaarden) van opdrachtgever toezenden.

12.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

  • schade, welke ontstaat door of het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie zijdens Opdrachtgever;
  • schade als gevolg van fouten in door haar geraadpleegde wet-, en regelgeving en/of (vak-)literatuur;
  • schade als gevolg van gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals e-mail;
  • beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden;
  • indirecte schade, waar hier onder wordt verstaan: gevolg- en bedrijfsschade.

12..5 In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen recht op uitkering zou geven en/of in geval de schade minder is dan € 25.000,00, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, beperkt tot een bedrag van drie (3) maal het honorarium voor de betreffende opdracht of, in geval van duurovereenkomsten, beperkt tot drie (3) maal het honorarium over het afgelopen jaar, doch in ieder geval, bij schade van meer dan € 25.000,00, tot een bedrag van maximaal € 50.000,=; in alle gevallen per schadeveroorzakende gebeurtenis.

12.6 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken, waarbij Opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

12.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen. Zulks geldt niet indien en voor zover de opdracht strekt tot onderzoek van de jaarrekening, als bedoeld in artikel 2: 393 BW.

12.8 Iedere aanspraak jegens Opdrachtnemer vervalt na verloop van één (1) jaar nadat de melding van de aanspraak is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij deze inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

13. Opzegging

13.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen steeds de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden, tenzij de redelijkheid zich tegen een dergelijke termijn verzet.

13.2 Opzegging dient schriftelijk per aangetekende schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.

13.3 Opzegging ontslaat Opdrachtgever niet van haar (betalings-)verplichtingen jegens Opdrachtnemer.

14. Opschortingrecht

14.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen, waaronder begrepen voorschotbetalingen, op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

14.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij Opdrachtgever die is veroorzaakt door de door de opschorting veroorzaakte vertraagde afhandeling van werkzaamheden.

15. Persoonsgegevens

15.1 Opdrachtnemer zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar verwacht kunnen worden om persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.

15.2 Voor zover nodig zijn verwerkingen van persoonsgegevens met doelomschrijving door Opdrachtnemer, althans Avivos CV, Avivos BV, DixFortuin & De Jong Accountants en Belastingadviseurs BV, Heijselaar Advies BV. aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

15.3 Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer voor een goede uitvoering van de verstrekte opdracht en/of voor zover nodig toestemming voor gebruik c.q. verwerking van zijn/haar persoonsgegevens binnen de Avivos CV, Avivos BV, DixFortuin & De Jong Accountants en Belastingadviseurs BV, Heijselaar Advies BV, alsmede, tot nader order, zie hierna lid 5, om op de hoogte te worden gehouden van voor haar mogelijkerwijs interessante activiteiten van Opdrachtnemer.

15.4 Tenzij Opdrachtnemer zulks verplicht is op grond van de wet zullen geen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

15.5 Voor vragen over onder andere (het doel van) de registratie, het gebruik van de persoonsgegevens en/of voor het doorgeven van wijzigingen of voor het maken van bezwaar tegen (verder) gebruik of registratie van zijn/haar persoonsgegevens dient Opdrachtgever c.q. de betrokkene zich schriftelijk te wenden tot het kantoor van Avivos cv, Avivos BV, DixFortuin & De Jong Accountants en Belastingadviseurs BV, Heijselaar Advies BV. , Zij zullen de verzoeken en vragen in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen hierop reageren en/of, voor zover mogelijk, de verzochte maatregelen hebben doorgevoerd.

16. Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen, die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter.